Return to Skip Menu

Main Content

پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

Curriculum Vitae

اطلاعات شخصي

نام: شاهرخ

نام خانوادگي: جهان بین

سال تولد: 1334

نام پدر: امراله

رتبه: استادیار

وضعيت تحصيلي

§      دکتري زراعت

§      كارشناسي ارشد زراعت

§      كارشناسي زراعت

اشتغال

رشته اصلي: زراعت                            

رشته فرعي: فیزیولوژی گیاهان زراعی

گروه: زراعت و اصلاح نباتات

دانشكده : کشاورزی

تاريخ شروع به کار: 1374   

نشاني محل كار: دانشگاه یاسوج

پست الكترونيكي:  jahanbin@mail.yu.ac.ir

تلفن:       09177414959

                                      

سوابق فعاليت‌هاي آموزشي

رديف

نام درس

مقطع تحصيلي

1

عملیات کشاورزی                                                                         

کارشناسی

2

عملیات زراعی

کارشناسی

3

دیمکاری ، زراعت کیاهان صنعتی، زراعت در شرایط تنش های محیطی، زراعت عمومی

کارشناسی

4

اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان

کارشناسی ارشد

5

زراعت تکمیلی

کارشناسی ارشد

5

فیزیولوژی تنش ها در گیاهان زراعی

دکتری


                                                                                                                                                                       

سوابق اشتغال

مسئوليت‌هاي اجرايي:

1-     سرپرست امور رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج

2-     سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یاسوج

3-     عضو کمیسیون بررسی موارد خاص در دانشگاه یاسوج

4-     سرپرست بخش کشاورزی دانشگاه یاسوج

5-     رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

 

خدمات مفيد :

 

 

طرح‌هاي تحقيقاتي

 

گزارش طرح‌هاي تحقيقاتي

 

پايان نامه هاي راهنمايي/مشاوره شده

امید کاک ملابیرام

زراعت

بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های مختلف گندم

استاد راهنما

فرشته پورآذری

زراعت

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی خصوصیات فیزیولوژیک چند ژنوتیپ گندم

استاد راهنما

فرزانه شجاعی

زراعت

اثر محلول پاشی عصاره جلبک کلرلا بر رشد وعملکرد گندم تحت تنش خشکی

استاد راهنما

مسعود وفاپور

زراعت

اثر محلول پاشی فسفر و قطع آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم زمستانه

استاد راهنما

مصطفی قبادی

زراعت

تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی فسفر بر روی عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در همدان

استاد راهنما

لیلا قائدی

زراعت

تأثیر تناوب آبیاری و سطوح نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن برنج رقم چمپای لنجانی درسپیدان

استاد راهنما

نویداله عمادی

زراعت

اثر تنش خشکی و تراکم بوته و خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا معمولی رقم C.O.S16 در منطقه یاسوج

استاد راهنما

فهیمه باقری

زراعت

اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد، برخی صفات مورفولوژیک و پروتئین های ذخیره ای ده رقم سورگوم دانه ای در منطقه یاسوج

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

انتشارات

کتاب:

 

جزوة درسي و غير درسي:

1- دیمکاری 2- زراعت گیاهان صنعتی  3- زراعت عمومی

 

تاليف مقاله

مقالة ژورنال:

1-     اثر رژیم های رطوبتی بر خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک فارس). 1374 .مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد 26، شماره 24.

2-     اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی از اجزای عملکرد شاخص های مقاومت در ژنوتیپ های جو لخت. 1382. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد دهم شماره 4.

3-     اثر تنش گرما بر صفات کمی و شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های جو لخت. 1382. مجله علوم زراعی ایران، جلد چهارم شماره 4.

4-     اثر محلول پاشی فسفر و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه رقم الوند. 1390. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، جلد شماره 1.

5-     واکنش گندم های تتراپلوئید پوشینه دار به تنش کمبود نیتروژن در مقایسه با گندم ماکارونی. 1390. مجله علوم زراعی ایران، دوره 42 شماره 2 .

6-     تأثیر کودهای زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. 1390. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد بیست و یکم شماره2.

7-      

8-      

9-    امقالة کنفرانس:

1-     اثر رژیم های مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای. در سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، از تاریخ 12 لغایت 17 شهریور 1373. در دانشگاه تبریز.

2-    اثر تنش گرما بر صفات کمی و شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های جو لخت. در هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. از تاریخ 2 تا 4 شهریور 1381 ، در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

3-    مقایسه گندم های تتراپلویید پوشینه دار با گندم ماکارونی از نظر پاسخ به تنش کمبود نیتروژن . در اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی . از تاریخ 21 تا 22 مردادماه 1388، دانشگاه صنعتی اصفهان

4-    ثرات آبیاری تناوبی و سطوح نیتروژن بر عملکرد برنج رقم چمپای لنجانی.  دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز 12 الی 14 شهریور 1390.

 

خلاصه مقالة کنفرانس:

 

پوستر :

1-     عملکرد گندم های تتراپلویید پوشینه دار و ماکارونی تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن خاک. در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تیرماه 1388، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

کارگاه آموزشي

برگزاري کارگاه آموزشي:

 

شرکت در کارگاه آموزشي:

رديف

عنوان كارگاه

زمان تشكيل

محل تشكيل

1

کارگاه آموزشی آشنایی با موتورهای جستجو و طراحی صفحات وب

10/11/1386

دانشگاه یاسوج

2

کارگاه آموزشی روش تحقیق

26/11/1385

دانشگاه یاسوج

3

کارگاه آمزشی روش تدریس

11/8/1385

دانشگاه یاسوج

4

کارگاه آموزشی سنجش و اندازه گیری

18/3/1384

دانشگاه یاسوج

5

کارگاه آمزشی ارتقای مهارت های مدیریتی

21/2/1384

دانشگاه یاسوج

6

کارگاه آموزشی طرحهای آزمایشی در تحقیقات کشاورزی و کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری

15/11/1381

دانشگاه یاسوج

7

کارگاه آموزشی مهارت های تدریس

7/4/1381

دانشگاه یاسوج

 

 

عضويت در انجمن‌ها

 

ابداع و ابتکار                

 

سخنراني                                                         

1-     تأثیر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی  و زراعی زنوتیپ های جو. در همایش علمی هفته پژوهش سال 1382

2-     بررسی اثر خاک ورزی و مدیریت استفاده از بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک در مناطق نیمه خشک. در هفته پژوهش سال 1386

جوايز و افتخارات

 

ساير موارد