Return to Skip Menu

Main Content

پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

به نام خدا

فرم‌های مورد نیاز اعضای هیئت علمی

1- فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت (در این فرم نظرات کارگروه تخصصی و هیئت جذب موسسه درج می‌گردد)

الف) فرم‌های 1، 2 و 3

ب) کاربرگ 1-2 و 2-2 نظرخواهی

ج) فرم ج

د) فرم د

ه) جدول 5

2- فرم ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی (شناسنامه علمی-در این فرم به ترتیب امتیازات کمیته منتخب دانشکده، کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه و شورای هیئت ممیزه وارد می‌گردد. تاریخ ارتقای مرتبه، تاریخ تشکیل کمیته منتخب دانشکده است)

در زمان تکمیل مدارک، برای هر یک از مقالات علمی-پژوهشی باید فرم ارزیابی مقاله متقاضی ارتقاء تکمیل و به هر مقاله الصاق گردد. این فرم را از اینجا دانلود کنید.