Return to Skip Menu

Main Content

پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

 

بسمه تعالی

نام: رقیه

نام خانوادگي: ذوالفقاری

شماره شناسنامه: 925

کد ملی: 2593315199

تاريخ تولد: 05/10/1354

محل تولد: رشت

 

كارشناسي: منابع طبيعي جنگلداري دانشگاه گيلان (1374-1378)

فعاليت هاي انجام شده:

- تهیه طرح جنگلکاری حوزه رودخانه زرجوب رشت

- تهیه طرح جنگلداری حوزه شن رود سیاهکل

 

كارشناسي ارشد: منابع طبيعي جنگلداري دانشگاه تهران (1379-1382)

- استاد راهنما: دكتر سودابه علی احمد کروری، استاد مشاور: دكتر وحید اعتماد

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی تغییرات فصلی سه آنزیم پراکسیداز، کاتالاز و آمیلاز در گونه راش (Fagus orientalis) به منظور جداسازی اکوتیپهای مقاوم به سرما در جنگل تحقیقاتی واز

 

دكتري: منابع طبيعي جنگلدای - دانشگاه تربیت مدرس (1382-1387)

- استاد راهنما: دکتر مسلم اکبری نیا، اساتید مشاور: دکتر محسن مردی و دکتر فایزه قناتی

- عنوان رساله دکترا: بررسی مقاومت به خشکی نهال بلوط (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از نشانگرهای مرفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی

 

مقالات چاپ شده  و در دست داوری در مجلات داخل کشور:

1) ذوالفقاری، ر.، کروری، س. و اعتماد، و.، (1386)، استفاده از آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز برای شناسایی پایه های مقاوم به سرما در گونه راش ایرانی (Fagus orientalis). مجله منابع طبیعی ایران. سال شستم، شماره 1، 67-76.

2) ذوالفقاری، ر.، اکبری نیا، م. و مردی، م.، (1387)، مطالعه تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی Quercus brantii  Lindl. در جوامع مختلف ارتفاعی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR). دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی، جلد 16، شماره 2، 172-181.

3) ذوالفقاری، ر.، نظری، م.، کریمی حاجی‌پمق، خ.، فیاض، پ. و الوانی نژاد، س. 1391. بررسی ارتباط بین ویژگی­های ریخت­شناسی بذر  سه گونه بلوط بومی زاگرس با جوانه­زنی‌‌ و رویش اولیه نهال‌، مجله جنگل و فرآورده های چوبی، 65(1): 33-45.

4) نظری، م.، ذوالفقاری، ر. و فیاض، پ. 1391. بررسی میزان تغییرات ترکیبات ثانویه در شرایط تنش کمبود آب مختلف در نهال­های سه گونه بلوط برودار، دارمازو و وی­ول، مجله جنگل و فرآورده­های چوبی، 65(4):  (پذیرفته شده).

5) کریمی حاجی‌پمق، خ.، ذوالفقاری، ر.، الوانی نژاد، س. و فیاض، پ. 1391. انتخاب بهترین مبداء بذر و درخت مادری گونه بلوط ایرانی Quercus brantii براساس استقرار اولیه در یاسوج، مجله جنگل و فرآورده­های چوبی (پذیرفته شده).

6) کریمی حاجی‌پمق، خ.، ذوالفقاری، ر.، فیاض، پ. بررسی اثر صفات مورفولوژی بذر و مبداءهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii)  بر سبز شدن و  رویش نهال­های یکساله، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل (پذیرفته شده).

7) اعتمادی، ا.، فیاض، پ. و ذوالفقاری، ر. 1391. واکنش فتوسنتزی دو گونه سپیدار (Populus alba L.) و شالک (L. Populus nigra) نسبت به افزایش سرب در محیط کشت آبی. مجله جنگل ایران (پذیرفته شده).

 

مقالات چاپ شده  و در دست داوری در مجلات خارج ازکشور:

 1) Zolfaghari, R., S. A. A. Korori & V. Etemad. 2005. Changes in the activity of amylase, peroxidase and catalase in beech (Fagus orientalis) during dormancy and growth. Acta Biologica Hungarica. Vol. 56 (3), 305-311.

2) Zolfaghari, R., Hosseini, S. M. and S. A. A. Korori. 2010.Relationship between peroxidase and catalase with metabolism and environmental factors in Beech (Fagus orientalis Lipsky) in three different elevations. International Journal of environmental. Vol. 1(2), 243-252.

3) Zolfaghari, R., Fayyaz, P. and Nazari, M. Interactive effects of seed size and drought stress on growth and allocation of Quercus brantii Lindl. seedlings from two Iranian provenances. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (accepted).

4) Fayyaz P, Etemadi E, Julaee Manesh N, Zolfaghari R (2012) Sodium and potassium allocation under drought stress in Atlas mastic tree (Pistacia atlantica subsp. Mutica). iForest (accepted)

چکیده مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخل کشور:

1) ذوالفقاری، ر.، کروری، س.، خوشنویس، م. و متین زاده، م.، (1381). جداسازی اکوتیپهای مقاوم به سرمای دیررس راش با کمک بررسیهای آنزیمی (پراکسیداز، آمیلاز و کاتالاز). اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهی ایران. 19 لغایت 21 شهریورماه. دانشگاه تهران. صفحه 100.

2) کروری، س.، ذوالفقاری، ر. و اعتماد، و.، (1381). تعیین شاخص تنوع ژنتیکی بذور راشستانهای مازندران. اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهی ایران. 19 لغایت 21 شهریورماه. دانشگاه تهران. صفحه 43.

3) ذوالفقاری، ر.، اکبری نیا، م.، قناتی، ف. و فیاض، پ.، (1388). مطالعه نهالهای بردبار و حساس به خشکی نهال بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی. سومین همایش ملی جنگل. 22 لغایت 25 اردیبهشت. کرج، دانشگاه تهران. صفحه 1 تا 11.

4) آقایی، ر. و ذوالفقاری، ر. (1389). راهکارهاي نگهداري بذر درختان جنگلی زاگرس براي زمانهاي مختلف. اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت. اردیبهشت 89. تهران، دانشگاه شهیدبهشتی. صفحه 10 تا 11.

  5) نظری، م. و ذوالفقاری، ر. (1389). بررسی تکنیکهاي حفاظت خارج از رویشگاه (Ex situ) و درون رویشگاه  (In situ) براي گونه هاي گیاهی. اولین ھمایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت. اردیبهشت 89. تهران، دانشگاه شهیدبهشتی. صفحه 179 تا 180.

6) ذوالفقاری، ر.، (1389). بررسی تغییرات فصلی فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در سرشاخه های گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) واقع در سه ارتفاع از سطح دریا . شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. شهریور 89. مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.  صفحه 1243.

7) خالد کریمی، خ.، ذوالفقاری، ر.، نظری، م. و نظری، ا.، (1389). بررسی ارتباط بین صفات مرفولوژی بذر گونه­ی بلوط ایرانی با شرایط اقلیمی در پروونانس­­های مختلف (بانه، خرم­آباد و یاسوج). اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. مهر 1389. سنندج، دانشگاه کردستان. صفحه 116.

8) زمانی، س. م. و ذوالفقاری، ر. 1389. ارزیابی تهدیدات و فرصتهای منطقه حفاظت شده دنا. اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، 27 و 28 بهمن ماه، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.

9) آقایی، ر. و ذوالفقاری، ر. 1389. حفاظت گونه های مورد تهدید استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روشهای حفاظت خارج از رویشگاه (ex situ). اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، 27 و 28 بهمن ماه، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.

10) ذوالفقاری، ر.، نظری، م. و فیاض، پ. 1390.  بررسی عملکرد راندمان کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و میزان کلروفیل نهالهای گونه باوط ایرانی تحت تنش کمبود آب. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8 و 9 اردیبهشت، یزد، دانشگاه یزد. صفحه 207.

11) فیاض، پ.، جولایی، ن. و ذوالفقاری، ر. 1390. ارتباط بین محتوای نسبی آب و نشت الکترولیتها از غشای سیتوپلاسمی در بافتهای مختلف پسته وحشی (Pistacia atlantica). دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8 و 9 اردیبهشت، یزد، دانشگاه یزد. صفحه 378.

12) ذوالفقاری، ر. و اکبری­نیا، مسلم. 1390.  مقایسه دو نشانگر بارز و همبارز در مطالعات مولکولی گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.). کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، 3 و 4 اسفند، تهران.

13) Zolfaghari, R., Fayyaz, P. 2012. Distribution of Teucrium polim in oak forests of Yasuj. 16-17 May. Kish Island.

14) Zolfaghari, R., Fayyaz, P. 2012. Ecology of Stachys lavandifolia in protected area of Dena. 16-17 May. Kish Island.

15) Zolfaghari, R., Fayyaz, P. 2012. Aatomical properties of resin ducts in Atlas mastic seedlings under water shortage. 16-17 May. Kish Island.

16) زمانی، س.م.، ذوالفقاری، ر.، الوانی نژاد، س. و صالحی، ع. 1391. بررسي ارتباط بين پوشش علفي و پوشش درختي با برخي از عوامل محيطي در منطقه حفاظت شده دناي غربي. همايش ملي جنگلهاي زاگرس، چالش ها، تهديدها و فرصت ها، 3 و 4 خرداد 1391، شيراز.

 

چکیده مقالات ارائه شده در کنفرانسهای خارج از کشور:

1) Zolfaghari, R. & S. A. A. Korori. (2004). Investigation of peroxidase and catalase activities to different environment stresses in Fagus orientalis Lipsky. The fourth international Iran and Russia conference (Agriculture and Natural Resources). 8-10 september. Sharekord, Iran. Pp: 163-164.

2) Zolfaghari, R., M. Akbarinia & S. M. Hosseini. (2005). Correlation between seeds Traits and altitude of sea level in Quercus branti. X European ecological congress. 8-13 November. Turkey. P 461.

3) Zolfaghari, R., M. Akbarinia & V. Mozaffarian. (2005). Variation in leaf Morphology of Quercus brantii Trees in different altitudes. XVII International botanical congress. 17-23 July. Vien, Austria.P 570.

4) Zolfaghari, R., M. Akbarinia & O. Gailing (2010). The variation of genetic diversity of Quercus branti Lindl in different altitude populations using AFLP marker, Sustainable Utilisation and Conservation of Forests in the Genomics Era, 7-12 March, Kuala Lumpur, Malesia. Pp. 110.

5) Zolfaghari, R., Karimi, Kh, Fayyaz, P., Alvaninejad, S. 2012. Genetic diversity in some growth traits of Quercus branti Lindl. Seedlings. Genetic of Fagaceae and Notofagacea, 9-12 October, Bordeaux, France.

6) Fayyaz, P., Ghaderi, M. and Zolfaghari, R. 2012. Association mapping of leaf morphology in Quercus brantii Lindl. Genetic of Fagaceae and Notofagacea, 9-12 October, Bordeaux, France.

مقالات کامل ارائه شده در کنفرانسهای داخل کشور:

1)   ذوالفقاری، ر.، 1389. نقش برف بر روی رشد و عملکرد گیاهان. اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن. 18 و 19 اسفند، شهرکرد. صفحه 692 تا 701.

2)   ذوالفقاری، ر.، 1389. راهکارها و شاخصهای مناسب برای ارزیابی مدیریت جنگل با هدف حفاظت تنوع زیستی. اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، 27 و 28 بهمن ماه، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحه 117 تا 124.

3)   ذوالفقاری، ر.، 1390. خطر یخبندان ناشی از تغییر اقلیم بر روی درختان و مکانیسمهای سازگاری در آنها. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 1281 تا 1286.

4)   ذوالفقاری، ر.، 1390. استفاده از مطالعات ژنتیک برای کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 1274 تا 1280.

5)   آقایی، ر.، الوانی نژاد، س.، بصیری، ر.، ذوالفقاری، ر. عوض آقایی، ف. 1390. الگوی پراکنش گروههای اکولوژیک در جهات جغرافیایی مختلف در زاگرس جنوبی و ارتباط آنها با تغییر اقلیم. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 832 تا 839.

6)   کریمی حاجی پمق، خ.، ذوالفقاری، ر.، الوانی نژاد، س. و فیاض، پ. 1390.بررسی پرونانسهای مختلف گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 1095 تا 1100

7)   نظری، م.، ذوالفقاری، ر. و فیاض، پ. 1390. تاثیر تنش کمبود آب بر روی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهالهای سه گونه بلوط زاگرس. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 1101 تا 1106.

8)   فیاض، پ. و ذوالفقاری، ر. 1390. بازسازی میانگین دمای سالیانه بر اساس بارندگی سالیانه و حلقه های رویشی درختان بلوط ایرانی. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 2 مرداد ماه، ارومیه، صفحه 1209 تا 1213.

9)   فیاض، پ. و ذوالفقاری، ر. 1390. همبستگی صفات فیزیکوشیمیایی خاک با رویش قطری سالیانه گونه بلوط ایرانی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور ماه. تبریز. صفحه 1 تا 4.

10) الوانی نژاد، س.، آقایی، ر.، بصیری، ر.، ذوالفقاری، ر. و میرزایی، م.1390. بررسی زادآوری طبیعی گونه های درختی و درختچه ای در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای زاگرس. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور ماه. تبریز. صفحه 1 تا 4.

11) ذوالفقاری ر.، الوانی نژاد س.، فیاض پ. و آقایی ر. 1390. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دو تیپ خالص و آمیخته بلوط. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، 2 آذر ماه، خرم آباد.

12) اعتمادی ا.، فیاض پ.، ذوالفقاری ر. 1390. استفاده از کلون‌های صنوبر سازگار به شرایط اقلیمی زاگرس مرکزی در جنگلکاری‌های مدیریت شده: راهکاری جهت حفاظت غیرمستقیم منابع جنگلی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها،  2 آذر ماه، خرم آباد.

13) کریمی حاجی پمق خ.، ذوالفقاری ر. و  فیاض پ. 1390. ارتباط بین صفات مرفولوژیک برگ درختان مادری با زنده‌مانی نهالهای یکساله بلوط ایرانی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها،  2 آذر ماه، خرم آباد.

14) فیاض پ.، ذوالفقاری ر. 1390. به‌گزینی رویش قطری درختان بلوط ایرانی با استفاده از ذخایر ژنتیکی بومی زاگرس مرکزی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها،  2 آذر ماه، خرم آباد.

15) نظری م.، ذوالفقاری ر. و فیاض پ. 1390. مقایسه عملکرد تبادلات گازی نهال‌های سه گونه بلوط بومی زاگرس. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها،  2 آذر ماه، خرم آباد.

16) زمانی، س.م.، ذوالفقاری ر.، الوانی نژاد س.، صالحی، ع. 1390. بررسی فلور و شکل زیستی منطقه حفاظت شده دنای غربی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها،  2 آذر ماه، خرم آباد.

17) الوانی­نژاد، س.، آقایی، ر.، ذوالفقاری، ر و میرزایی، م.ر. 1390. مطالعه تنوع زیستی گیاهی در ارتباط با جهت دامنه در قسمتی از حوزه آبخیز وزگ در استان کهگیلویه و بویراحمد. همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، 2 اسفندماه، یاسوج.

18) الوانی­نژاد، س.، آقایی، ر.، ذوالفقاری، ر و میرزایی، م.ر. 1390. ارتباط بین درصد پوشش و لاشبرگ با متغیرهای توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی و شیب) در جنگل وزگ (جنوب شرقی یاسوج). همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، 2 اسفندماه، یاسوج.

فعاليتهاي جانبي:

1) همکاری در طرح مونیتورینگ ارزیابی خسارت آلودگیهای ناشی از بروز جنگ خلیج فارس در بیولوژی بعضی از درختان جنگلی جنوب ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع- تهران از سال 1380 تا 1382، مجری دکتر سودابه علی احمد کروری.

2) همکاری در طرح زیر در گروه ژنتیک و اصلاح درختان جنگلی دانشگاه گوتینگن آلمان از سال 2006 تا 2008، مجری دکتر  Oliver Gailing

 mapping adaptive and morphological traits as QTL on a genetic linkage map on an intraspecific oak progeny (Q. robur * Q. robur full sib family).

زمینه های مورد علاقه:

اکولوژی، اکوفیزیولوژی و ژنتیک جنگل.

 

سوابق آموزشی:

1-     تدریس جامعه شناسی گیاهی (کارشناسی ارشد)

2-     تدریس اصلاح نژاد درختان جنگلی (کارشناسی ارشد)

3-     تدریس روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

4-      تدریس زبان تخصصی (کارشناسی ارشد)

5-     تدریس تکنولوژی بذور درختان جنگلی (کارشناسی ارشد)

6-      تدریس اکولوژی گیاهان مرتعی و نباتات علوفه ای (کارشناسی)

7-     تدریس اکولوژی عمومی (کارشناسی)

8-     تدریس هوا و اقلیم شناسی (کارشناسی)

9-     تدریس زیست شناسی عمومی (کارشناسی)

10-  تدریس جنگل شناسی 1 (کارشناسی)

11-  شناخت منابع طبیعی (کارشناسی)

 

سوابق پژوهشی:

طرح پژوهشی در حال انجام: مطالعه اکولوژیک پوشش گیاهی در جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه یاسوج (مجری طرح)

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (دفاع شده):

1-بررسی عکس‌العمل‌های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال‌های Quercus brantii، Quercus infectoria و Quercus libani نسبت به تنش خشکی (نام دانشجو: مونا نظری)

2-بررسی وراثت­پذیری برخی صفات کمی و کیفی نهال­های گونه­ی بلوط ایرانی Quercus brantii سه پروونانس: بانه، خرم آباد و یاسوج (نام دانشجو: خالد کریمی)

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال انجام:

1-     بررسي رابطه بين گروه­هاي اكولوژيك گياهي و تنوع زيستي با عوامل فيزيوگرافي و خاكي در منطقه حفاظت شده دنای غربی (نام دانشجو: سید معین الدین زمانی)

2-     بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی گونه انجیلی در تیپهای مختلف ارتفاعی (نام دانشجو: سیده زینت بهبودی)

3-     شناسایی سه گونه بلوط زاگرس بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (نام دانشجو: صبریه مرادی)

4-   مقایسه درختان خشکیده و سالم گونه زربین با استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی و مولکولی در ذخیره¬گاه جنگلی تنگ سولک (نام دانشجو: رقیه دریکوند)

5-     پاسخهای ژنتیکی سه گونه بلوط زاگرس تحت تنش خشکی بااستفاده از cDNA –AFLP (نام دانشجو: مریم سی سخت نژاد)

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (دفاع شده):

1-     بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج) (نام دانشجو: رقیه آقایی)

2-     واکنشهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه بنه به تنش کمبود آبی (نام دانشجو: نسیم جولایی منش)

3-     واکنشهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی صنوبر تبریزی به آلودگی سربی (نام دانشجو: الهام اعتمادی)

4-   پهنه بندی تجدید حیات جنگل با استفاده از تحلیل زمین آمار در Arc Gis مورد مطالعه: زاگرس جنوبی، منطقه بویر احمد (نام دانشجو: شیرین علیزاده)

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال انجام:

1-   تعیین تنوع و توان تفکیک کلونهای مختلف صنوبر با استفاده از نشانگرهای مولکولی و مورفولوژیکی (نام دانشجو: شقایق حضرتی)

2- جداسازی، همسانه سازی و تعیین ویژگیهای ژنهای متالوسیانین در گونه های مختلف صنوبر (نام دانشجو: مرضیه بهبهانی)

فعالیتهای زمینه­ای و اجرایی:

1-     مدیر عامل شرکت تعاونی راه سبز کوثر ( با هدف ایجاد 18 واحد گلخانه ای برای فارغ التحصیلان کشاورزی بیکار) از سال 1389 تا 1390

2-     رییس مرکز تحقیقات بلوط (بسیج علمی پژوهشی) از مهرماه 1390 تاکنون