Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

خوش امدید

تاریخ به روز آوری- مهر 96

نام و نام خانوادگی: محمد رحمانیان

متولد: بویراحمد       سال تولد: 1361  وضعیت تاهل: متاهل

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، 1395 تا کنون.

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی: رشته مهندسی کشاورزی خاکشناسی از سال 1383 تا سال 1387 (دانشگاه شهرکرد).

-کارشناسی ارشد: رشته مهندسی کشاورزی خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک از سال 1387 تا سال 1389 (دانشگاه ارومیه).

عنوان پایان نامه: پالایش سبز خاک آلوده به سرب و کادمیم: بررسی نقش جمعیت میکروبی خاک.

 اساتید راهنما: دکتر حبیب خداوردی­لو و دکتر یونس رضایی­دانش، استاد مشاور: دکتر میرحسن رسولی­صدقیانی.

- دکتری: مهندسی علوم خاک از سال 1391 تا سال 1395 (دانشگاه شهرکرد).

عنوان رساله: اثر کلات کننده ها بر گياه پالايي فلزات سنگين، قابليت استفاده و جزء بندي روي، مس و سرب در ريزوسفر آفتابگردان و ذرت در دو خاک آلوده.

استاد راهنما: دکتر علیرضا حسین پور،    اساتید مشاور: دکتر ابراهیم ادهمی و دکتر حمیدرضا متقیان.

 

- فرصت مطالعاتی:

فرصت مطالعاتی دوره دکتری تخصصی (PhD)، به مدت 6 ماه در دانشگاه Agro Paris Tech، پاریس، فرانسه. سپتامبر 2015 تا مارس 2016.

 

- زمینه­های تحقیقاتی مورد علاقه:

ü     اثرات ریزوسفری بر مشخصه‌های عناصر سنگین در خاک.

ü     تثبیت عناصر دارای پتانسیل سمیت در خاک.

ü     اثر اصلاح‌کننده‌های آلی بر جذب، آزادشدن, فراهمی و جزء‌بندی عناصر در خاک.

ü     پالایش­ سبز خاک­های آلوده.

ü     میکروب های خاک و گیاه­ پالایی.

 

- سوابق آموزشی:

 مقطع کارشناسی: تدریس دروس خاکشناسی عمومی، آزمایشگاه خاکشناسی

 مقطع ارشد: تدریس درس مواد آلی خاک

برخی سوابق پژوهشی:

 

International Journal

1.      Y. Safari, M. A. Delavar, C. Zhzng, Z. Noori and M. Rahmanian. 2017. Assessing cadmium risk in wheat grain using soil threshold values. International Journal of Environmental Science and Technology, DOI 10.1007/s13762-017-1422-z

2.      H. Khodaverdiloo, M. Rahmanian, S. Rezapour, Sh. Ghobani Dashtaki, H. Hadi and F.X. Han. 2012. Effect of wetting-drying cycles on redistribution of Lead in some semi-arid zone soils spiked with a Lead salt. Pedosphere. 22 (3): 304-313.

3.      Mohamad Rahmanian, Khodaverdiloo Habib, Rezaee Danesh Younes and Rasouli Sadaghiani MirHasan. 2011. Effects of heavy metal resistant soil microbes inoculation and soil Cd concentration on growth and metal uptake of millet, couch grass and alfalfa. African Journal of Microbiology Research. 5(4): 403-410.

4.      M. Rahmanian, Y. Rezaee Danesh, H. Khodaverdiloo, M.H. Rasouli Sadaghiani, M. Barin. 2012. Potential of indigenous microbes as helping agents for phyto-restoration of a Pb-contaminated soil. Caspian Journal of Environmental Sciences. 10 (2:) 247-255.

 

Research Journal

5.       رحمانیان، م.، حسین پور، ع.، ادهمی، ا.، متقیان، ح. 1396. تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمار­شده با کلات کننده­ها. نشریه آب و خاک. جلد 31، شماره 2، صفحات 509 تا 521.

6.       رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، رسولی صدقیانی، م. ح.، رضایی دانش، ی. 1396. جذب و اندوزش سرب و کادمیوم توسط سه گیاه مرتعی. نشریه دانش آب و خاک. جلد 27، شماره 2، صفحات 131 تا 142.

7.       رحمانیان، م.، حسین پور، ع.، ادهمی، ا.، متقیان، ح. 1395. تأثير EDTA، اسيد سيتريک و عصاره کود مرغی بر گياه­پالايی سرب با ذرت در يک خاک آلوده لومی شنی. نشریه تحقیقات کاربردی خاک. جلد 4، شماره 2، صفحات 38 تا 46.

8.       رحمانیان، م.، حسین پور، ع.، متقیان، ح. ادهمی، ا.. 1395. تغییر قابلیت استفاده و اجزای روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار­شده با کلات کننده­ها. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. جلد 23، شماره 5، صفحات 239 تا 252.

9.       رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح. 1391. تاثیر تر- خشک و شدن متوالی بر توزیع سطوح مختلف سرب افزوده شده به سه خاک منطقه آذربایجان غربی. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد 19، شماره 2، صفحات 133 تا 147.

10.   رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، رسولی صدقیانی، م. ح.، رضایی دانش، ی. برین، م. 1390. پیامد مایه‌زنی خاک با ریزجانداران بردبار به فلزهای سنگین بر رشد گیاه و جذب سرب و کادمیم در سه گیاه مرتعی. مجله علوم آب و خاک. جلد 15، شماره ۵۸، صفحات 187 تا 197.

 

International Conference

11.  M. Rahmanian, A.R. Hossienpour and N. Manouchehri. 2016. Effect of chemical and natural chelators on zinc fractionation in the rhizosphere of maize (hybrid (KSC. 704)) in a sandy contaminated soil. Proceedings of The IRES 26th International Conference, 30th January 2016, Paris, France.

12.  M. Rahmanian, A. Daniel, B. Grard, A. Juvin, S. Besancon, A. Bosch, C. Aubry, P. Camier and N. Manouchehri. 2016. Edible production on rooftop gardens in Paris? Assessment of heavy metal contamination in vegetables growing on recycled organic substrates in 5 experimental roof gardens. Proceedings of The IRES 26th International Conference, 30th January 2016, Paris, France.

13.  M. Rahmanian, Khodaverdiloo H., Rezaee Danesh Y. and Rasouli Sadaghiani MH. 2011. Phytotoxicity of cadmium and lead to some pasture crops as affected by introduction of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi. 1st national agriculture congress and exposition in memory of Ali Numan Kirac with international participation, 27 - 30 April 2011, Istanbul, Turkey.

14.  M. Rahmanian, Khodaverdiloo H., Rasouli Sadaghiani M.H. and Rezaee Danesh Y. 2010. Assessing the ability of alfalfa (Medicago sativa L.) for remediation of a Cd and a Pb contaminated soil. International scientific conference devoted to the 65-th anniversary of the u.u. uspanov institute of soil scince and agrichemistry, 15 - 16 September 2010, Almaty, Kazakhstan.

 

National Conference

15.  رحمانیان، م.، حسین پور، ع.، متقیان، ح.، ادهمی، ا. بررسی تاثیر کلات­کننده­ها بر سرب قابل استفاده در ریزوسفر آفتابگردان در یک خاک آهکی. چهاردهمین کنگره علوم خاک. 16 تا 18 شهریور 1394. دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران.

16.  رحمانیان، م.، حسین پور، ع.، ادهمی، ا.، متقیان، ح. اثر اسید سیتریک در افزایش تجمع سرب در آفتابگردان در یک خاک شنی آلوده. چهاردهمین کنگره علوم خاک. 16 تا 18 شهریور 1394. دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران.

17.  رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، رسولی صدقیانی، م.ح.، رضایی­دانش، ی. افزایش کارآیی پالایش­سبز خاک آلوده به سرب و کادمیم به کمک ریزجانداران خاک. سیزدهمین کنگره علوم خاک. 8 تا 10 بهمن 1392. دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

18.  رحمانیان، م.، خادم، ا.، زرینی­بهادر، م.، شجاعی، ا. تأثیر نوع خاک و بقایای گیاهی بر معدنی شدن خالص نیتروژن. سیزدهمین کنگره علوم خاک. 8 تا 10 بهمن 1392. دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

19.  رحمانیان، م.، خادم، ا.، شجاعی، ا. تأثیر نوع خاک و بقایای گیاهی بر معدنی شدن ماده آلی خاک یا تنفس میکروبی. سیزدهمین کنگره علوم خاک.  8 تا 10 بهمن 1392. دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

20.  رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، شجاعی، ا.، رسولی صدقیانی، م.ح.، رضایی­دانش، ی. جذب و اندوزش سرب و کادمیم توسط گیاه مرتعی. دوازدهمین کنگره علوم خاک.  12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

21.  رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، رضایی­دانش، ی.، رسولی صدقیانی، م.ح. ارزیابی توانایی ارزن millet (Pennisetum glaucum) در پالایش کادمیم و سرب از خاک. چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. 18 تا 20 خرداد 1389. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

22.  رحمانیان، م.، خداوردی­لو، ح.، رضایی­دانش، ی.، رسولی صدقیانی، م.ح. بررسی نقش جمعیت میکروبی خاک در پالایش­سبز خاک آلوده به سرب وکادمیم به وسیله یونجه. چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست. 18 تا 20 خرداد 1389. دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

- داوری پایان نامه:

1- آزادی خواه، ر. 1396. ارزیابی تغییرات مکانی نفوذ آب به خاک با استفاده از زمین آمار در مقیاس ناحیه ای - دشت منصور آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج.

امتیازدهی