Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٠٨ تير ١٤٠١

سزد که رنج بری از برای گنج روان .

دوره کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج از بهمن ماه 1385 به عنوان سومین رشته کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشجو پذیرفت