Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

خوش امدید

مقالات (پیام فیاض، دکترای جنگلداری-بیوتکنولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج)

-    طبري م ، فياض پ ، عماديان س ف، اسپهبدي ك ، پورمجيديان م (1382) اثر اندازه مساحت حفره روي زنده ماني، رشد و شادابي نونهال ‌هاي راش (Fagus orientalis Lipsky). پژوهش و سازندگي 16: 32-36

 

-    طبري م، عماديان س ف، فياض پ، اسپهبدي ك (1384) تحقيق روي احياي حفره هاي تجديد حيات نشده راش (Fagus orientalis Lipsky). پژوهش و سازندگي 18: 98-103

 

-    طبري م ، پورمجيديان م، فياض پ (1386) نتايج اوليه برخي صفات نهال راش، رشد يافته بعد از خراش سطحي و بذركاري، در تراكم‌هاي مختلف تاج پوشش. نشریه دانشکده منابع طبیعی 60(4): 1309-1317.

 

-    ساداتی س. ا.، طبری م.، عصاره م. ح، حیدری شریف آباد ح. و فیاض پ (1389) تاثیر منشا قلمه و عمق کاشت در تکثیر غیر جنسی سفید پلت. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 4(18): 667-679 (امتیاز ذخیره شد)

 

-    ساداتی س. ا.، طبری م.، عصاره م. ح، حیدری شریف آباد ح. و فیاض پ (1390) واکنش نهال سفید پلت (Populus caspica Bornm.) به تنش غرقابی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 3(19): 355-340

 

-    اولیایی ح.، ادهمی ا.، فرجی ه. و فیاض پ. (1390) آثار درخت بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) بر برخی خصوصیات خاک در منطقه جنگلی یاسوج. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک 15(56): 193-199

 

-    ذوالفقاری ر.، نظری م.، کریمی خ.، فیاض پ.، الوانی نژاد س. (1391) ارتباط ویژگی‌های ریخت‌شناسی بذر سه گونه بلوط بومی زاگرس با جوانه‌زنی و رویش نونهال. جنگل و فراورده‌های چوب 3(65): 33-45

 

-    ساداتی س. ا.، طبری م.، عصاره م. ح، حیدری شریف آباد ح. و فیاض پ (1391) اثر بافت خاك و تعداد جوانه قلمه بر عملكرد توليد نهال سفيد پلت (.Populus caspica Bornm). جنگل و فراورده‌های چوب 1(65): 383-398

 

-    اعتمادی ا.، فیاض پ.، ذوالفقاری ر. (1391) واکنش فتوسنتزی دو گونة سپیدار (Populus alba L.) و شالک (Populus nigra L.) نسبت به افزایش سرب در محیط‌کشت آبی. مجله جنگل ایران، پذیرش چاپ

 

-        Bogeat-Triboulot MB, Brosché M, Renaut J, Jouve L, Thiec D, Fayyaz P, Vinocur B, Witters E, Laukens K, Teichmann T, Altman A, Hausman JF, Polle A, Kangasjärvi J and Dreyer E (2007) Gradual soil water depletion results in reversible changes of gene expression, protein profiles, ecophysiology and growth performance in populus euphratica, a poplar growing in arid regions. Plant physiol 143:876-892

 

-        Tabari M, Fayyaz P, Espahbodi K, Staelens J, Nachtergale L (2005) Response of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) seedlings to canopy gap size. Forestry 78:443-450

 

-        Escalante-Pérez M, Lautner S, Nehls U, Selle A, Teuber M, Schnitzler JP, Teichmann T, Fayyaz P, Hartung W, Polle A, Fromm J, Hedrich R, Ache P (2009) Salt stress affects xylem differentiation of grey poplar (Populus × canescens). Planta 229:299-309

 

-        Monika Brinker, Mikael Brosche, Basia Vinocour, Atef Abo-Ogiala, Payam Fayyaz, Dennis Janz, Eric A Ottow, Andreas D Cullmann, J Saborowski, Jaakko Kangasjarvi, Arie Altman, and Andrea Polle (2010) Linking the salt transcriptome with physiological responses of a salt resistant Populus species as a strategy to identify genes important for stress acclimation. Plant physiology. DOI: 10.1104/ pp. 110.164152

 

-        Sattarian A, Akbarian MR, Zarafshar M, Bruschi P, Fayyaz P (2011) Phenotypic variation and leaf fluctuating asymmetry in natural populations of Parrotia Persica (Hamamelidaceae), an endemic species from the Hyrcanian forest (Iran). Acta Botanica Mexicana, 97: 65-81.

 

 

-        Fayyaz P, Etemadi E, Julaee Manesh N, Zolfaghari R (2012) Sodium and potassium allocation under drought stress in Atlas mastic tree (Pistacia atlantica subsp. Mutica). iForest (accepted)

 

پوسترها و سخنرانی‌ها در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی

 

-        Ottow EA, Fayyaz P, Teichmann T, Fritz E, Brosché M, Kangasjärvi J, Dibrov P, Polle A. (2004) 12th NPS on Functional Genomics of Environmental Adaptation in Populus , Gatlinburg, USA ‘Primary characterization of the putative Na+/H+ antiporter PeNhaD1 and its role in salt resistance’

 

-        Ottow EA, Fayyaz P, Teichmann T, Brosché M, Kangasjärvi J, Polle A (2004) Botanikertagung, Branchweig, Germany ‘Functional analysis of the putative Na+/H+ antiporter PeNhaD1’

 

-        Abo-Ogiala A, Fayyaz P, Polle A (2009) Functional characterization of two salt-induced genes in Populus euphratica Oliv. and Arabidopsis thaliana

 

-        Fayyaz P, Polle A, Teichmann T, Fischer U (2010) Characterization of a salt induced serine-rich protein in Populus euphratica, Populus x canescens and Arabidopsis thaliana. IUFRO conference 2010, Kuala Lumpur, 7-12th March.

 

-        Sadati E, Tabari M, Heydari Sharif Abad H, Asarei M, Fayaz P (2010) Variation in growth and survival among three populations of Populus caspica in Hircanian forests (north of Iran). IUFRO conference 2010, Kuala Lumpur, 7-12th March.

 

-        Fayyaz P, Julaee Manesh N, Zolfaghari R (2012) Anatomical properties of resin ducts in Atlas mastic seedlings alter under water shortage. National congress on medical plants, Kish, Iran, 16-17th March.

 

-        Zolfaghari R, Fayyaz P (2012) Distribution of Teucrium polium in oak forests of Yasuj. National congress on medical plants, Kish, Iran, 16-17th March.

 

 

-    ذوالفقاری ر، اکبری‌نیا م، قناتی ف، فیاض پ (1388) مطالعه نهالهاي بردبار وحساس به خشكي گونه بلوط ايراني با تكيه بر مطالعات فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و مولكولي. سومین همایش ملی جنگل، 22-24 اردیبهشت 88، کرج، ایران

 

-    ساداتی س ا، طبری م، فیاض پ (1389) اثرات اقلیم بر جوانه‌زنی و زنده‌مانی قلمه سفید‌پلت. دومین همایش بین‌المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم‌های خزری، مازندران، ساری

 

-    فیاض پ، نبوی س (1389) بررسی خصوصیات یک آنزیم بازدارنده‌ی تریپسین (Kunitz trypsin inhibitor like) در گیاه پده (Populus euphratica Oliv.)  و نقش آن در مقاومت در برابر تنش کمبود آب. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

-    فیاض پ، پله آ. (1390) تغییرات فیزیولوژیکی گیاه پده Populus euphratica تحت تنش بلند مدت شوری. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی یزد (سخنرانی)

 

-    فیاض پ، نبوی س، دهداری ا. (1390) تحریک درون شیشه‌ای شاخه‌زایی در گره‌ها و جوانه‌های ریزنمونه‌های سرشاخه‌ خفته زمستانی بلوط ایرانی (Quercus brantii). دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی یزد

 

-    ذوالفقاری ر.، نظری م. و فیاض پ. (1390) بررسی عملکرد راندمان کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و میزان کلروفیل نهالهای گونه بلوط ایرانی تحت تنش کمبودآب. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی یزد

 

-    فیاض پ، جولایی ن.، ذوالفقاری ر. (1390) ارتباط بین محتوای نسبی آب و نشت الکترولیتها از غشای سیتوپلاسمی در بافتهای مختلف پسته وحشی (Pistacia atlantica). دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی یزد

 

-    فیاض پ، اعتمادی ا. (1390) نقش پتاسیم در کاهش تبعات ناشی از خشکسالی در گیاهان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

 

-    فیاض پ.، ذوالفقاری ر. (1390) بازسازی میانگین دمای سالانه بر اساس بارندگی سالانه و حلقه‌های رویشی بلوط ایرانی. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

 

-    کریمی حاجی پمق خ، ذوالفقاری ر.، الوانی نژاد س. و فیاض پ. (1390) بررسی پروونانس‌های مختلف گونه بلوط ایران (Quercus brantii Lindl.) از نظر مقاومت به سرمای دیررسی بهاره. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

 

-    نظری م.، ذوالفقاری ر و فیاض پ. (1390) تاثیر تنش کمبود آب بر روی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهال‌های سه گونه بلوط زاگرس. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

-    فیاض پ، ذوالفقاری ر، الوانی نژاد س، آقایی ر. (1390) همبستگی صفات فیزیکوشیمیایی خاک با رویش قطری سالیانه گونه بلوط ایرانی. دوازدهمین کنفرانس ملی علوم خاک ایران، تبریز

-    ذوالفقاری ر.، الوانی نژاد س.، فیاض پ. و آقایی ر. (1390) مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دو تیپ خالص و آمیخته بلوط. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    اعتمادی ا.، فیاض پ.، ذوالفقاری ر. (1390) استفاده از کلون‌های صنوبر سازگار به شرایط اقلیمی زاگرس مرکزی در جنگلکاری‌های مدیریت شده: راهکاری جهت حفاظت غیرمستقیم منابع جنگلی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    کریمی حاجی پمق خ.، ذوالفقاری ر. و  فیاض پ. (1390) ارتباط بین صفات مرفولوژیک برگ درختان مادری با زنده‌مانی نهالهای یکساله بلوط ایرانی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    فیاض پ.، ذوالفقاری ر. (1390) به‌گزینی رویش قطری درختان بلوط ایرانی با استفاده از ذخایر ژنتیکی بومی زاگرس مرکزی. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    فیاض پ. (1390) بررسی تهدیدها و فرصت‌های جنگل آموزشی تحقیقاتی بنسنجان در یاسوج. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    فیاض پ.، نبوی گلده س. س.، دهداری ا. (1390) ریزازدیادی بلوط ایرانی: ابزاری جهت افزایش دستاورد ژنتیکی در جنگل‌های بلوط غرب. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    نظری م.، ذوالفقاری ر. و فیاض پ. (1390) مقایسه عملکرد تبادلات گازی نهال‌های سه گونه بلوط بومی زاگرس. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).

-    الوانی نژاد س.، حسینیان ا.، فیاض پ. و صالحی ع. (1390) بررسی میزان تخریب بذر بلوط ایرانی در اثر آفات بذرخوار در رویشگاه های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد. همایش ملی جنگل‌های زاگرس مرکزی (اهمیت جنگل‌های زاگرس مرکزی در چشم‌انداز توسعه) قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد (مقاله کامل).